عضویت شما، علاوه بر ثبات و رشد انجمن خانواده شاد، مزایای زیر را نیز در بر دارد:

✅ برخورداری از اولویت و تخفیف در ثبت‌نام برنامه‌ها و کلاس های انجمن  
✅ دسترسی به اطلاعات کلاسه‌بندی شده انجمن شامل تقویم سالانه، گزارش مالی، صورتجلسات و لیست اعضاء  
✅ مشارکت در تصمیم‌گیری‌های انجمن  
✅ شرکت در برنامه‌های موردی خاص برای اعضاء شامل خدمات مشاوره‌ای و حمایتی