هزینه عضویت سال مالی 23-24:

خانوادگی 60$

انفرادی 40$

 

چنانچه با اهداف انجمن همراه هستید، با پرداخت حق عضویت سالانه انجمن را در تحقق آنها یاری نمایید.

شروع عضویت هر خانواده یا فرد از روز پرداخت وجه به حساب انجمن آغاز می گردد و تا یکسال بعد از همان تاریخ ادامه خواهد داشت. 

در فاصله چند هفته به این تاریخ، به عضو پیام داده خواهد شد تا در صورت تمایل، عضویت خود را  با پرداخت مبلغ عضویت به مدت یکسال دیگر تمدید نماید.

هر دوره عضویت یکساله بوده و امکان کمتر یا بیشتر کردن این زمان وجود ندارد.

 هزینه عضویت خانوادگی و سالیانه، در شروع سال مالی انجمن (ماه آپریل) تعیین می گردد و برای اعضای جدید یا تمدید عضویت در آن سال مالی لحاظ می گردد.

لطفا رسید پرداخت و اطلاعات نام خود و نوع عضویت را در بخش تماس با ما وارد نمایید و یا به آی دی @ShNGh در تلگرام ارسال نمایید.

شماره حساب:

Persian Happy Family Inc.
BSB: 033395
Account: 647562
Description: [your name] membership